Tabela e specifikimeve për FUQ-C / RR-BV3

FUQ71CVEB / RR71B8V3B FUQ100CVEB / RR100B8V3B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 7.1 (3) 10.0 (3)
Efikasiteti nominal EER   2.63 2.61
  Annual energy consumption kWh 1,350 1,915
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   D D
Shënime (1) - Etiketa e energjisë: nga shkalla A (më efikasja) deri në G (më pak efikasja) (1) - Etiketa e energjisë: nga shkalla A (më efikasja) deri në G (më pak efikasja)
  (2) - Konsumi vjetor i energjisë: bazuar në përdorimin mesatar prej 500 orë pune në vit me ngarkesë të plotë (kushte nominale). (2) - Konsumi vjetor i energjisë: bazuar në përdorimin mesatar prej 500 orë pune në vit me ngarkesë të plotë (kushte nominale).
  (3) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësi barazvlerëse e tubave: 7,5m (horizontalisht) ndryshimi i nivelit: 0m (3) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësi barazvlerëse e tubave: 7,5m (horizontalisht) ndryshimi i nivelit: 0m
  (4) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-11, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni se pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Zsys (impedancë sistemi) ≤ Zmax (4) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-11, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni se pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Zsys (impedancë sistemi) ≤ Zmax
  (5) - +Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë e ndryshimeve të tensionit, luhatjeve të tensionit në sistemet e furnizimit të tensionit të ulët për pajisje me rrymë hyrëse me fuqi ≤ 75A. (5) - +Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë e ndryshimeve të tensionit, luhatjeve të tensionit në sistemet e furnizimit të tensionit të ulët për pajisje me rrymë hyrëse me fuqi ≤ 75A.
  (6) - impedancë sistemi (6) - impedancë sistemi
  (7) - Pajisja përputhet me EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë (7) - Pajisja përputhet me EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë
  (8) - Energjia e qarkut të shkurtër (8) - Energjia e qarkut të shkurtër
  (9) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (9) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°