Tabela e specifikimeve për FTX-GV / RX-GVB

FTX60GV1B / RX60G4V1B FTX71GV1B / RX71GV1B8
Kapaciteti ftohës Min. kW 1.7 (2) 2.3 (2)
  Nom. kW 6.0 (2) 7.10 (2)
  Maks. kW 6.7 (2) 8.5 (2)
Kapaciteti i ngrohjes Min. kW 1.7 (3) 2.3 (3)
  Nom. kW 7.0 (3) 8.20 (3)
  Maks. kW 8.0 (3) 10.2 (3)
Efikasiteti nominal EER   3.02 (1) 3.02 (1)
  COP   3.43 (1) 3.22 (1)
  Annual energy consumption kWh 995 1,175
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   B B
    Ngrohje   B C
Lidhjet e tubacioneve Kullimi OD mm 18 18
  Gazi Diametri i jashtëm mm 12.7 15.9
  Liquid OD mm 6.35 6.35
Shënime (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
  (2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB, 24°CWB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m (2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB, 24°CWB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m
  (3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m (3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m
  (4) - 220V (4) - 220V
  (5) - 230V (5) - 230V
  (6) - 240V (6) - 240V
  (7) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (7) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°