Tabela e specifikimeve për FNA-A / RXS-L3

FNA25A2VEB / RXS25L3V1B FNA35A2VEB / RXS35L3V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 2.60 3.40
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 3.20 4.00
Efikasiteti nominal EER   3.77 3.06
  COP   4.00 3.48
  Annual energy consumption kWh 345 556
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A B
    Ngrohje   A B
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A+
  Kapaciteti Pdesign kW 2.60 3.40
  SEER   5.63 5.65
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 162 211
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A+
  Kapaciteti Pdesign kW 2.80 2.90
  SCOP/A   4.24 4.05
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 925 1,002
Shënime (1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  (3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit (3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit
  (4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike