Tabela e specifikimeve për FHQ-C / RQ-BV3

FHQ71CAVEB / RQ71B8V3B FHQ100CAVEB / RQ100B8V3B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 7.1 (3) 9.8 (3)
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 8.0 (4) 11.2 (4)
Efikasiteti nominal EER   2.63 2.61
  COP   2.81 2.71
  Annual energy consumption kWh 1,350 1,875
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   D D
    Ngrohje   D E
Lidhjet e tubacioneve Liquid OD mm 9.52 9.52
  Gazi Diametri i jashtëm mm 15.9 15.9
  Kullimi OD mm 26 26
Shënime (1) - Etiketa e energjisë: nga shkalla A (më efikasja) deri në G (më pak efikasja) (1) - Etiketa e energjisë: nga shkalla A (më efikasja) deri në G (më pak efikasja)
  (2) - Konsumi vjetor i energjisë: bazuar në përdorimin mesatar prej 500 orë pune në vit me ngarkesë të plotë (kushte nominale). (2) - Konsumi vjetor i energjisë: bazuar në përdorimin mesatar prej 500 orë pune në vit me ngarkesë të plotë (kushte nominale).
  (3) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7.5m (horizontalisht); diferenca e nivelit: 0m (3) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7.5m (horizontalisht); diferenca e nivelit: 0m
  (4) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m (4) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m
  (5) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (5) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°