Tabela e specifikimeve për FDQ-B / RQ-BW1

FDQ125B8V3B9 / RQ125B8W1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 12.5 (6)
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 14.6 (7)
Efikasiteti nominal EER   2.61
  COP   3.24
  Annual energy consumption kWh 2,395
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   D
    Ngrohje   C
Lidhjet e tubacioneve Liquid OD mm 9.52
  Gazi Diametri i jashtëm mm 15.9
  Kullimi OD mm 26
Shënime (1) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës.
  (2) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.
  (3) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike.
  (4) - Kapaciteti ngrohës përdoret vetëm për kombinim me njësinë e jashtme të pompës së ngrohjes
  (5) - Në rast se kemi tuba kullimi për njësinë e jashtme, nevojitet një komplet (opsion) tubash kullimi.
  (6) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m
  (7) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m
  (8) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°