Tabela e specifikimeve për FDA-A / RZQG-L(8)Y1

FDA125A5VEB / RZQG125L8Y1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 12.00
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 13.50
Efikasiteti nominal EER   3.75
  COP   3.83
  Annual energy consumption kWh 1,600
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A
    Ngrohje   A
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+
  Kapaciteti Pdesign kW 12.00
  SEER   5.81
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 723
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+
  Kapaciteti Pdesign kW 12.71
  SCOP/A   4.21
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 4,227
Shënime (1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  (3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit
  (4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike