Tabela e specifikimeve për EHVZ-CB3V / ERLQ-CV3

EHVZ04S18CB3V / ERLQ004CAV3 EHVZ08S18CB3V / ERLQ006CAV3 EHVZ08S18CB3V / ERLQ008CAV3 EHVZ16S18CB3V / ERLQ011CAV3 EHVZ16S18CB3V / ERLQ014CAV3 EHVZ16S18CB3V / ERLQ016CAV3
Kapaciteti i ngrohjes Min. kW 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1)      
  Nom. kW 4.40 (1), 4.03 (2) 6.00 (1), 5.67 (2) 7.40 (1), 6.89 (2) 11.2 (1), 11.0 (2) 14.4 (1), 13.5 (2) 15.9 (1), 15.1 (2)
  Maks. kW 5.12 (1), 4.90 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 10.0 (1), 9.53 (2) 8.60 (3), 8.60 (4) 10.5 (3), 10.7 (4) 11.3 (3), 10.8 (4)
Fuqia në hyrje Ngrohje Nom. kW 0.870 (1), 1.13 (2) 1.27 (1), 1.59 (2) 1.66 (1), 2.01 (2) 2.43 (1), 3.10 (2) 3.39 (1), 4.12 (2) 3.77 (1), 4.67 (2)
    Maks. kW       3.13 (3), 4.10 (4) 4.02 (3), 5.21 (4) 4.33 (3), 5.22 (4)
COP 5.04 (1), 3.58 (2) 4.74 (1), 3.56 (2) 4.45 (1), 3.42 (2) 4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4) 4.24 (1), 2.61 (3), 3.28 (2), 2.05 (4) 4.22 (1), 2.61 (3), 3.23 (2), 2.07 (4)
Ngrohje uji të ngrohtë shtëpiak Të përgjithshme Profili i deklaruar i ngarkesës   L L L L L L
  Klimë mesatare Kategoria e efikasitetit të energjisë të ngrohjes së ujit   A A A A A A
Shënime (1) - Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
  (3) - Kushti 3: ngrohje Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Kushti 3: ngrohje Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Kushti 3: ngrohje Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Kushti 3: ngrohje Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Kushti 3: ngrohje Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Kushti 3: ngrohje Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C
  (4) - Kushti 4: ngrohje Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (4) - Kushti 4: ngrohje Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (4) - Kushti 4: ngrohje Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (4) - Kushti 4: ngrohje Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (4) - Kushti 4: ngrohje Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C (4) - Kushti 4: ngrohje Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45°C
  (5) - Kapaciteti duhet të ndahet sipas zonës shtesë dhe asaj kryesore. Referojuni të dhënave të ESP-së për më shumë detaje rreth kokës së disponueshme (kPa). (5) - Kapaciteti duhet të ndahet sipas zonës shtesë dhe asaj kryesore. Referojuni të dhënave të ESP-së për më shumë detaje rreth kokës së disponueshme (kPa). (5) - Kapaciteti duhet të ndahet sipas zonës shtesë dhe asaj kryesore. Referojuni të dhënave të ESP-së për më shumë detaje rreth kokës së disponueshme (kPa). (5) - Kapaciteti duhet të ndahet sipas zonës shtesë dhe asaj kryesore. Referojuni të dhënave të ESP-së për më shumë detaje rreth kokës së disponueshme (kPa). (5) - Kapaciteti duhet të ndahet sipas zonës shtesë dhe asaj kryesore. Referojuni të dhënave të ESP-së për më shumë detaje rreth kokës së disponueshme (kPa). (5) - Kapaciteti duhet të ndahet sipas zonës shtesë dhe asaj kryesore. Referojuni të dhënave të ESP-së për më shumë detaje rreth kokës së disponueshme (kPa).
  (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)
  (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)
  (8) - 15°C-25°C: Vetëm BUH, mosfunksionimi i pompës ngrohëse = gjatë vënies në punë (8) - 15°C-25°C: Vetëm BUH, mosfunksionimi i pompës ngrohëse = gjatë vënies në punë (8) - 15°C-25°C: Vetëm BUH, mosfunksionimi i pompës ngrohëse = gjatë vënies në punë (8) - 15°C-25°C: Vetëm BUH, mosfunksionimi i pompës ngrohëse = gjatë vënies në punë (8) - 15°C-25°C: Vetëm BUH, mosfunksionimi i pompës ngrohëse = gjatë vënies në punë (8) - 15°C-25°C: Vetëm BUH, mosfunksionimi i pompës ngrohëse = gjatë vënies në punë