Tabela e specifikimeve për AHQ-C / AZQS-B(8)V1 UK

AHQ71CV1 / AZQS71B2V1B UK AHQ100CV1 / AZQS100B8V1B UK AHQ125CV1 / AZQS125B8V1B UK AHQ140CV1 / AZQS140B8V1B UK
Kapaciteti ftohës Nom. kW 6.8 9.5 12.1 13.0
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 7.5 10.8 13.5 15.5
Efikasiteti nominal EER   3.03 2.62 2.63 3.01
  COP   3.05 3.41 3.61 3.41
  Annual energy consumption kWh 1,120 1,810 2,300 2,159
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   B D D B
    Ngrohje   D B A B
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   B B    
  Kapaciteti Pdesign kW 6.80 9.50    
  SEER   4.65 4.60    
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 511.85 723    
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A A    
  Kapaciteti Pdesign kW 6.33 7.60    
  SCOP/A   3.80 3.80    
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 2,332.26 2,800    
Shënime (1) - Konsumi vjetor i energjisë është në përputhje me Direktivën e etiketimit të energjisë 2002/31/EC (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
  (2) - SEER dhe SCOP janë në përputhje me EN 14825 (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°
  (3) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (3) - PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC (3) - PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC (3) - PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC
    (4) - Vlera minimale e Ssc (=Energjia e qarkut të shkurtër): Pajisja përputhet me EN 61000-3-2 (4) - Vlera minimale e Ssc (=Energjia e qarkut të shkurtër): Pajisja përputhet me EN 61000-3-2 (4) - Vlera minimale e Ssc (=Energjia e qarkut të shkurtër): Pajisja përputhet me EN 61000-3-2
    (5) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (5) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (5) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike
    (6) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (6) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (6) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë