Tabela e specifikimeve për AHQ-C / AZQS-B(8)V1 UK

AHQ71CV1 / AZQS71B2V1B UK AHQ100CV1 / AZQS100B8V1B UK AHQ125CV1 / AZQS125B8V1B UK AHQ140CV1 / AZQS140B8V1B UK
Kapaciteti ftohës Nom. kW 6.8 9.5 12.1 13.0
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 7.5 10.8 13.5 15.5
Efikasiteti nominal EER   3.03 2.62 2.63 3.01
  COP   3.05 3.41 3.61 3.41
  Annual energy consumption kWh 1,120 1,810 2,300 2,159
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   B D D B
    Ngrohje   D B A B
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   B B    
  Kapaciteti Pdesign kW 6.80 9.50    
  SEER   4.65 4.60    
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 511.85 723    
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A A    
  Kapaciteti Pdesign kW 6.33 7.60    
  SCOP/A   3.80 3.80    
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 2,332.26 2,800    
Shënime (1) - Konsumi vjetor i energjisë është në përputhje me Direktivën e etiketimit të energjisë 2002/31/EC (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së (1) - EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
  (2) - SEER dhe SCOP janë në përputhje me EN 14825 (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (2) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°
  (3) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (3) - PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC (3) - PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC (3) - PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC
    (4) - Vlera minimale e Ssc (=Energjia e qarkut të shkurtër): Pajisja përputhet me EN 61000-3-2 (4) - Vlera minimale e Ssc (=Energjia e qarkut të shkurtër): Pajisja përputhet me EN 61000-3-2 (4) - Vlera minimale e Ssc (=Energjia e qarkut të shkurtër): Pajisja përputhet me EN 61000-3-2
    (5) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (5) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (5) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike
    (6) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (6) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë (6) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë