Tabela e specifikimeve për FCQG-F / AZQS-B(8)V1 UK

FCQG71FVEB / AZQS71B2V1B UK FCQG100FVEB / AZQS100B8V1B UK FCQG125FVEB / AZQS125B8V1B UK FCQG140FVEB / AZQS140B8V1B UK
Kapaciteti ftohës Nom. kW 6.8 9.5 12.1 13.0
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 7.5 10.8 13.5 15.5
Efikasiteti nominal EER   3.11 3.21 3.10 2.81
  COP   3.61 3.50 3.41 3.30
  Annual energy consumption kWh 1,093 (0.000) 1,480 (0.000) 1,952 (0.000) 2,313 (0.000)
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   B A B C
    Ngrohje   A B B C
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0    
Shënime Konsumi vjetor i energjisë është në përputhje me Direktivën e etiketimit të energjisë 2002/31/EC EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
  SEER dhe SCOP janë në përputhje me EN 14825 Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°
  Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC
    Vlera minimale e Ssc (=Energjia e qarkut të shkurtër): Pajisja përputhet me EN 61000-3-2 Vlera minimale e Ssc (=Energjia e qarkut të shkurtër): Pajisja përputhet me EN 61000-3-2 Vlera minimale e Ssc (=Energjia e qarkut të shkurtër): Pajisja përputhet me EN 61000-3-2
    Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike
    Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë