Specifications Table for EHVH-CB / ERHQ-BV3

EHVH11S18CB3V / ERHQ011BAV3 EHVH11S26CB9W / ERHQ011BAV3 EHVH16S18CB3V / ERHQ014BAV3 EHVH16S26CB9W / ERHQ014BAV3 EHVH16S26CB9W / ERHQ016BAV3 EHVH16S18CB3V / ERHQ016BAV3
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 11.2 (1), 10.3 (2) 11.2 (1), 10.3 (2) 14.0 (1), 13.1 (2) 14.0 (1), 13.1 (2) 16.0 (1), 15.2 (2) 16.0 (1), 15.2 (2)
Fuqia në hyrje Ngrohje Nom. kW 2.55 (1), 3.17 (2) 2.55 (1), 3.17 (2) 3.26 (1), 4.04 (2) 3.26 (1), 4.04 (2) 3.92 (1), 4.75 (2) 3.92 (1), 4.75 (2)
COP 4.39 (1), 3.25 (2) 4.39 (1), 3.25 (2) 4.29 (1), 3.24 (2) 4.29 (1), 3.24 (2) 4.08 (1), 3.20 (2) 4.08 (1), 3.20 (2)
Pump Njësi nominale ESP Ngrohje kPa 34.0 (5), 41.0 (6) 34.0 (5), 41.0 (6) 48.0 (5), 55.0 (6) 48.0 (5), 55.0 (6) 28.0 (5), 36.0 (6) 28.0 (5), 36.0 (6)
Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës së ujit Niveli i qarkullimit të ujit Ngrohje Nom. l/min 32.1 (5), 29.5 (6) 32.1 (5), 29.5 (6) 40.1 (5), 37.6 (6) 40.1 (5), 37.6 (6) 45.9 (5), 43.6 (6) 45.9 (5), 43.6 (6)
General Detajet e furnitorit/prodhuesit Emri dhe adresa   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Emri ose marka tregtare   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Product description Pompa e nxehtësisë ajër-ujë   po po po po po po
    Pompa e nxehtësisë solucion kripe-ujë   jo jo jo jo jo jo
    Ngrohës me kombinim pompe nxehtësie   po po po po po po
    Pompa e nxehtësisë me temperaturë të ulët   jo jo jo jo jo jo
    Ngrohësi shtesë i integruar   po po po po po po
    Pompa e nxehtësisë ujë-ujë   jo jo jo jo jo jo
  LW(A) Sound power level (according to EN14825) Indoor dB(A) 42.0 42.0 44.0 44.0 44.0 44.0
Niveli i fuqisë së zhurmës LW(A) (sipas EN14825) E jashtme dB(A) 64.0 64.0 64.0 64.0 66.0 66.0
Gjendje zhurme sipas Ecodesign dhe etiketa e energjisë Fuqia e zhurmës në regjimin e ngrohjes, e matur sipas standardit EN12102 me kushtet e standardit EN14825 Fuqia e zhurmës në regjimin e ngrohjes, e matur sipas standardit EN12102 me kushtet e standardit EN14825 Fuqia e zhurmës në regjimin e ngrohjes, e matur sipas standardit EN12102 me kushtet e standardit EN14825 Fuqia e zhurmës në regjimin e ngrohjes, e matur sipas standardit EN12102 me kushtet e standardit EN14825 Fuqia e zhurmës në regjimin e ngrohjes, e matur sipas standardit EN12102 me kushtet e standardit EN14825 Fuqia e zhurmës në regjimin e ngrohjes, e matur sipas standardit EN12102 me kushtet e standardit EN14825
Ngrohja e përgjithshme e ambientit Njësia ajër-ujë Rryma nominale e ajrit (e jashtme) m³/h 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
  Të tjera Cdh (ngrohje me shpërbërje)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    Pck (regjimi i ngrohësit të karterit) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Poff (regjimi fikur) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Psb (regjimi i pritjes) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Pto (termostati fikur) kW 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057
  Ngrohës suplementar i integruar Emetimet e NOx mg/kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Psup kW 3.00 9.00 3.00 9.00 9.00 3.00
    Lloji i hyrjes së energjisë   Elektrike Elektrike Elektrike Elektrike Elektrike Elektrike
Ngrohje uji të ngrohtë shtëpiak Të përgjithshme Profili i deklaruar i ngarkesës   L XL L XL XL L
    Funks. për rregullimin e ngrohjes së ujit jashtë orarit të pikut   po po po po po po
  Klimë mesatare AEC (konsumi vjetor i energjisë elektrike) kWh 1,140 1,770 1,140 1,770 1,770 1,140
    AFC (konsumi vjetor i lëndës djegëse) Gj 0.00          
    Ƞwh (efikasiteti i ngrohje së ujit) % 90.5 95.3 90.5 95.3 95.3 90.5
    Qelec (konsumi ditor i energjisë elektrike) kWh 5.17 8.04 5.17 8.04 8.04 5.17
    Qfuel (konsumi ditor i lëndës djegëse) kWh 0.00          
    Kategoria e efikasitetit të energjisë të ngrohjes së ujit   A A A A A A
  Klimë e ngrohtë AEC (konsumi vjetor i energjisë elektrike) kWh 1,090 1,710 1,090 1,710 1,710 1,090
    AFC (konsumi vjetor i lëndës djegëse) Gj 0.00          
    Ƞwh (efikasiteti i ngrohje së ujit) % 94.5 98.2 94.5 98.2 98.2 94.5
    Qelec (konsumi ditor i energjisë elektrike) kWh 4.95 7.78 4.95 7.78 7.78 4.95
    Qfuel (konsumi ditor i lëndës djegëse) kWh 0.00          
Ngrohja e ambientit Dalja e ujit klimë mesatare 55°C Të përgjithshme SCOP   2.86          
      Konsumi vjetor i energjisë kWh 6,450          
      Ƞs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së ambientit) % 112          
      Klasifikuar në -10°C kW 9.53          
      Qhe Konsumi vjetor i energjisë (GCV) Gj 23.2          
      Klas. efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit   A+          
    Gjendja A (-7°C DB/-8°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)   1.00          
      COPd   2.16          
      Pdh kW 7.37          
      PERd % 86.4          
    Gjendja B (2°C DB/1°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)   1.00          
      COPd   3.14          
      Pdh kW 5.27          
      PERd % 126          
    Gjendja C (7°C DB/6°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)   0.950          
      COPd   3.91          
      Pdh kW 4.43          
      PERd % 156          
    Gjendja D (12°C DB/11°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)   0.940          
      COPd   5.54          
      Pdh kW 5.32          
      PERd % 222          
    Tol (limiti i temperaturës së funksionimit) COPd   2.16          
      Pdh kW 7.37          
      PERd % 86.4          
      TOL °C -7.00          
      WTOL °C 52.0          
    Kapaciteti nominal shtesë dalje ngrohje Psup (në Tdesign -10°C) kW 9.53          
    Tbiv (temperatura bivalente) COPd   2.29          
      Pdh kW 7.62          
      PERd % 91.6          
      Tbiv °C -5.00          
  Dalja e ujit për klimë të ngrohtë 55°C Të përgjithshme Konsumi vjetor i energjisë kWh 2,700          
      Ƞs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së ambientit) % 113          
      Klasifikuar në 2°C kW 6.99          
      Qhe Konsumi vjetor i energjisë (GCV) Gj 9.72          
  Dalja e ujit klimë mesatare 35°C Të përgjithshme SCOP   2.99          
      Konsumi vjetor i energjisë kWh 7,320          
      Ƞs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së ambientit) % 117          
      Klasifikuar në -10°C kW 11.2          
      Qhe Konsumi vjetor i energjisë (GCV) Gj 26.4          
      Klas. efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit   A          
    Gjendja A (-7°C DB/-8°C WB) COPd   2.77          
      Pdh kW 6.68          
      PERd % 111          
    Gjendja B (2°C DB/1°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)   1.00          
      COPd   3.75          
      Pdh kW 6.03          
      PERd % 150          
    Gjendja C (7°C DB/6°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)   1.00          
      COPd   3.38          
      Pdh kW 3.88          
      PERd % 135          
    Gjendja D (12°C DB/11°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)   0.940          
      COPd   3.39          
      Pdh kW 4.10          
      PERd % 136          
    Tol (limiti i temperaturës së funksionimit) COPd   2.55          
      Pdh kW 6.23          
      PERd % 102          
      TOL °C -10.0          
      WTOL °C 35.0          
    Tbiv (temperatura bivalente) COPd   3.46          
      Pdh kW 7.54          
      PERd % 138          
      Tbiv °C -1.00          
    Kapaciteti nominal shtesë dalje ngrohje Psup (në Tdesign -10°C) kW 4.97          
Shënime Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
  Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (3) - Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (3) - Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (3) - Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (3) - Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (3) - Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (4) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (4) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (4) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (4) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (4) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
  DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (5) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)
  DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)
Ngrohja e ambientit Dalja e ujit klimë mesatare 55°C Të përgjithshme Konsumi vjetor i energjisë kWh   6,450 8,580 8,580 9,070 9,070
      Ƞs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së ambientit) %   112 110 110 114 114
      Klasifikuar në -10°C kW   9.53 12.3 12.3 13.4 13.4
      Qhe Konsumi vjetor i energjisë (GCV) Gj   23.2 30.9 30.9 32.6 32.6
      SCOP     2.86 2.82 2.82 2.92 2.92
      Klas. efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit     A+ A+ A+ A+ A+
    Gjendja A (-7°C DB/-8°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)     1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd     2.16 1.89 1.89 1.89 1.89
      Pdh kW   7.37 8.08 8.08 9.00 9.00
      PERd %   86.4 75.6 75.6 75.6 75.6
    Gjendja B (2°C DB/1°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)     1.00 1.00 1.00 0.980 0.980
      COPd     3.14 3.09 3.09 3.13 3.13
      Pdh kW   5.27 6.50 6.50 7.50 7.50
      PERd %   126 124 124 125 125
    Gjendja C (7°C DB/6°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)     0.950 0.950 0.950 0.950 0.950
      COPd     3.91 3.91 3.91 4.45 4.45
      Pdh kW   4.43 4.43 4.43 4.90 4.90
      PERd %   156 156 156 178 178
    Gjendja D (12°C DB/11°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)     0.940 0.940 0.940 0.940 0.940
      COPd     5.54 5.54 5.54 5.63 5.63
      Pdh kW   5.32 5.32 5.32 5.30 5.30
      PERd %   222 222 222 225 225
    Tol (limiti i temperaturës së funksionimit) COPd     2.16 1.89 1.89 1.89 1.89
      Pdh kW   7.37 8.08 8.08 9.00 9.00
      PERd %   86.4 75.6 75.6 75.6 75.6
      TOL °C   -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00
      WTOL °C   52.0 52.0 52.0 52.0 52.0
    Kapaciteti nominal shtesë dalje ngrohje Psup (në Tdesign -10°C) kW   9.53 12.3 12.3 13.4 13.4
    Tbiv (temperatura bivalente) COPd     2.29 2.38 2.38 2.36 2.36
      Pdh kW   7.62 9.32 9.32 10.0 10.0
      PERd %   91.6 95.2 95.2 94.4 94.4
      Tbiv °C   -5.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00
  Dalja e ujit për klimë të ngrohtë 55°C Të përgjithshme Konsumi vjetor i energjisë kWh   2,700 3,140 3,140 3,260 3,260
      Ƞs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së ambientit) %   113 124 124 127 127
      Klasifikuar në 2°C kW   6.99 8.73 8.73 9.19 9.19
      Qhe Konsumi vjetor i energjisë (GCV) Gj   9.72 11.3 11.3 11.7 11.7
  Dalja e ujit klimë mesatare 35°C Të përgjithshme SCOP     2.99 3.23 3.23 3.29 3.29
      Konsumi vjetor i energjisë kWh   7,320 8,520 8,520 9,620 9,620
      Ƞs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së ambientit) %   117 126 126 129 129
      Klasifikuar në -10°C kW   11.2 14.0 14.0 16.0 16.0
      Qhe Konsumi vjetor i energjisë (GCV) Gj   26.4 30.7 30.7 34.6 34.6
      Klas. efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit     A A+ A+ A+ A+
    Gjendja A (-7°C DB/-8°C WB) COPd     2.77 2.58 2.58 2.46 2.46
      Pdh kW   6.68 7.88 7.88 8.80 8.80
      PERd %   111 103 103 98.4 98.4
    Gjendja B (2°C DB/1°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)     1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd     3.75 3.82 3.82 3.83 3.83
      Pdh kW   6.03 7.54 7.54 8.62 8.62
      PERd %   150 153 153 153 153
    Gjendja C (7°C DB/6°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)     1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd     3.38 4.35 4.35 4.78 4.78
      Pdh kW   3.88 4.85 4.85 5.54 5.54
      PERd %   135 174 174 191 191
    Gjendja D (12°C DB/11°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)     0.940 0.950 0.950 1.00 1.00
      COPd     3.39 4.65 4.65 5.20 5.20
      Pdh kW   4.10 5.08 5.08 5.72 5.72
      PERd %   136 186 186 208 208
    Tol (limiti i temperaturës së funksionimit) COPd     2.55 2.46 2.46 2.36 2.36
      Pdh kW   6.23 7.57 7.57 8.59 8.59
      PERd %   102 98.4 98.4 94.4 94.4
      TOL °C   -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C   35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
    Tbiv (temperatura bivalente) COPd     3.46 3.37 3.37 3.21 3.21
      Pdh kW   7.54 9.39 9.39 10.6 10.6
      PERd %   138 135 135 128 128
      Tbiv °C   -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00
    Kapaciteti nominal shtesë dalje ngrohje Psup (në Tdesign -10°C) kW   4.97 6.43 6.43 7.41 7.41